2 Responses to Elie Tahari resort 2010

  1. Edward Phelan says:

    Non mi piace, a parte forse il n. 2.

  2. fendissima says:

    Nemmeno a me.